Newyddion y Cyngor

Mehefin 2017

Croeso...

Croeso...

English

...i rifyn mis Mehefin o Newyddion y Cyngor!

Mae'r rhifyn hwn yn llawn o ddigwyddiadau y gallwch eu mwynhau dros y misoedd nesaf, boed hynny'n beth y gallwch ei wneud gyda'r plant yr haf hwn, mwynhau cerddoriaeth fyw neu ddysgu rhywbeth newydd, fe ddewch o hyd i ddigon yn rhifyn y mis hwn.

Mae gennym hefyd newyddion am ddigwyddiad i chi i ddarganfod mwy am y datblygiadau diweddaraf a chynlluniau ym Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam, agoriad swyddogol ysgolion Gwenfro a Hafod y Wern a sut y gallwch arbed cannoedd o bunnau ar gylchgronau!

Mae hwn yn gyhoeddiad ar-lein yn unig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn lledaenu'r gair i drigolion eraill fel y gallant danysgrifio i'r gwasanaeth hwn a chael y wybodaeth ddiweddaraf hefyd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu sylw, mae croeso i chi gysylltu â:  councilnews@wrexham.gov.uk.

Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen y rhifyn hwn.

Newyddion Diweddaraf

Y Diweddaraf ar Farchnad y Bobl Oriel Wrecsam

English

Dyma’ch cyfle i ddal i fyny gyda’r cynlluniau a’r datblygiadau diweddaraf o ran Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam.

Ar 3 Gorffennaf, gallwch alw i mewn i Neuadd y Dref rhwng 3:30pm a 7pm i ddarganfod y diweddaraf ar y prosiect, siarad â’r adeiladwyr, staff y prosiect a staff o Oriel Wrecsam. 

Cynhaliwyd cyfarfod yn ddiweddar hefyd ar gyfer cynrychiolwyr o’r sector celf a marchnad a’r cwmni brandio Elfen. 

Daeth pobl draw i drafod y prosiect a phenderfynwyd y byddai angen enw newydd ar gyfer y cyfleuster canol tref newydd sydd werth £4.5 miliwn. 

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, a fynychodd y digwyddiad:  “Roedd y gweithdy yn fwrlwm o weithgareddau a chafwyd awgrymiadau diddorol ac anarferol ar gyfer enwau. Rydym ni’n gwerthfawrogi brwdfrydedd ac ymrwymiad ein partneriaid ac rydw i’n edrych ymlaen at dderbyn yr argymhellion gan Elfen a chyhoeddi enw terfynol y cyfleuster newydd yma ar gyfer y sector celf a marchnad yn Wrecsam.”

Bydd y datblygiad £4.5 miliwn yn cael ei gwblhau yn 2018, sydd wedi’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru a Chyngor Wrecsam.

Drwy gydol cyfnod y gwaith, atgoffir y cyhoedd fod y busnesau yn Arcêd y De ar agor fel arfer. Gellir gweld yr wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect ar yr hysbysfwrdd yn y Cafe in the Corner yn Arcêd y De.

June 2017 OW PM shops open

Gwasanaeth Coffa Blynyddol

English

Bob blwyddyn, mae Amlosgfa Pentrebychan yn cynnal gwasanaeth coffa ar gyfer y rheiny sydd wedi colli rhywun annwyl, cyfaill neu berthynas, gan roi cyfle iddynt ymuno ag eraill mewn gweithredu o goffadwriaeth ar y cyd.

Bydd gwasanaeth eleni yn cael ei gynnal am 2pm ar 23 Gorffennaf a'i arwain gan y Parchedig Sam Erlandson.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa’r Amlosgfa ar 01978 840068 neu crematorium@wrexham.gov.uk

 

Ffyrdd o arbed arian...

English

Os ydych yn prynu cylchgronau’n rheolaidd, fe allech fod yn gwario ffortiwn a hwythau ar gael am ddim!

Dyma rai enghreifftiau o’r arian y gallech ei arbed trwy fod yn aelod o’r llyfrgell:

  • Ydych chi’n darllen cylchgrawn Hello!? Gallech arbed £104 y flwyddyn.
  • Os ydych chi’n darllen cylchgronau Chat, Woman neu Best, gallwch chi arbed £145 y flwyddyn
  • Gallai pobl sy’n darllen cylchgrawn Golf arbed £51.60c y flwyddyn a
  • Gallai’r rheiny sy’n darllen cylchgrawn World Soccer arbed £54 y flwyddyn.

Sut? 

Yn syml, trwy ddefnyddio eich aelodaeth o’r llyfrgell i lawrlwytho copi’n rhad ac am ddim i'ch ffôn, llechen neu CP.

Dim ond ychydig o’r arbedion y gallwch chi eu gwneud gyda’ch cerdyn llyfrgell yw’r rhain.  Mae yna dros 250 o gylchgronau i chi ddewis a’r cwbl sydd angen i chi ei wneud ydi mynd i’n gwefan www.wrecsam.gov.uk/llyfrgelloedd a dilyn dolen e-gylchgronau ar y dudalen Gwasanaethau Ar-lein.

Cystadleuaeth gerddi hardd

English

Mae’r ornest ymlaen yn Johnstown a Phenycae y mis Gorffennaf hwn wrth i Swyddfa Ystadau Rhos gynnal y gystadleuaeth garddio cyntaf ar gyfer tenantiaid.

Felly os ydych chi’n byw yn un o’r pentrefi hyn, sicrhewch eich bod yn arddangos eich blodau pan ddaw’r beirniaid o gwmpas ar 19 a 20 Gorffennaf. 

Os hoffech chi gystadlu, galwch i mewn i Swyddfa Ystadau Rhos i nôl ffurflen gais.  

Bydd tariannau a thystysgrifau i’r enillwyr mewn digwyddiad diweddarach.

Ydych chi erioed wedi meddwl am fabwysiadu?

English

June 2017 adoption logo

Mae yna blant yng Ngogledd Cymru sydd wir angen teulu cariadus,  ac mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn chwilio am bobl a all ddarparu cartref ar eu cyfer.

Gall teuluoedd o bob cefndir fabwysiadu, ond yn fwy na dim rydym yn chwilio am rieni mabwysiadol a fydd yn gallu diwallu anghenion plentyn. Fel pob teulu, mae teuluoedd mabwysiadol yn dod ym mhob lliw a llun. Felly os ydych yn meddwl am ddechrau’r broses mabwysiadu, yna cysylltwch â ni.

Os ydych am ddarganfod mwy mewn amgylchedd anffurfiol, bydd Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn cynnal sesiwn wybodaeth/ galw heibio yn Llyfrgell Wrecsam ar 12 Gorffennaf, 4pm-6pm, gan roi cyfle i chi ddarganfod mwy am y broses fabwysiadu. Does dim angen gwneud apwyntiad!

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan: www.northwalesadoption.gov.uk.

 

Eich Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

English

Oeddech chi’n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i neges i’ch atgoffa am ddiwrnod casglu bin trwy e-bost?                      

Byddwch yn derbyn e-bost wythnosol yn eich atgoffa o'ch diwrnod casglu a pha liw bin i'w roi allan.

Ewch i www.wrecsam.gov.uk/cofrestru a chofrestrwch ar gyfer neges casglu biniau wythnosol. Cofiwch ddweud wrth eich teulu a chyfeillion hefyd.

Beth fyddwch chi’n ei wneud yr haf hwn?

English

June 2017 WFIS logo

Dyma’r amser i baratoi ar gyfer gwyliau’r haf eleni gyda digwyddiadau haf a phecyn gweithgareddau Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Wrecsam (GGDW), a fydd yn cael ei gyhoeddi ar 14 Gorffennaf.

Yr haf hwn, mae Pecyn Gweithgareddau 2017 yn rhad ac am ddim ac yn ganllaw cynhwysfawr am weithgareddau plant sy’n digwydd ledled y Fwrdeistref Sirol ar gyfer plant a theuluoedd.

Gallwch nôl copi o'r pecyn hwn trwy alw i mewn i GGDW (yn Llyfrgell Wrecsam), ffonio GGDW ar 01978 292094 neu gallwch gofrestru ar gyfer diweddariadau e-bost GGDW, a fydd yn cynnwys digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod yr holl wyliau haf.  Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/welsh/index.cfm a rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y blwch Diweddariadau E-bost.  Ar ôl i chi bwyso tanysgrifio, dewiswch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a byddwch yn derbyn gwybodaeth gennym yn syth i'ch mewnflwch.

Os ydych yn ceisio dod o hyd i ofal plant neu glybiau gwyliau ar gyfer yr haf, cysylltwch â ni yn GGDW a gallwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am leoliadau cofrestredig yn eich ardal . Gall GGDW hefyd eich helpu os oes gan eich plentyn anabledd neu anghenion ychwanegol ac rydych yn cael trafferth dod o hyd i gefnogaeth a/neu ofal plant addas.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â GGDW ar 01978 292094 neu e-bostiwch fis@wrexham.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Llyfrgell ar olwynion...

English

Ydych chi wedi gweld llyfrgell deithiol Wrecsam hwnt ac yma ar draws y Fwrdeistref Sirol?

Mae’r llyfrgell deithiol yn darparu gwasanaeth poblogaidd iawn i’r ardaloedd hynny o Wrecsam nad ydynt o fewn cyrraedd hawdd i lyfrgell gangen. Gan fynd i 70 o leoedd yn ystod rota tair wythnos, mae’r llyfrgell deithiol yn dod ag ystod helaeth o ffuglen, ffeithiol, print bras a llyfrau sain sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd ar gyfer oedolion a phlant. 

Os ydych am sicrhau fod y llyfr rydych ar ei ôl yn y llyfrgell deithiol, gallwch gadw eitemau mewn unrhyw lyfrgell gyhoeddus yng Ngogledd Cymru trwy ofyn i aelod staff (yn bersonol neu dros y ffôn) neu gallwch ofyn am gadw ar-lein gan ddefnyddio'r catalog llyfrgell (byddwch angen rhif pin i wneud hyn, holwch aelod staff).

I wybod pryd mae’r llyfrgell deithiol yn eich ardal chi ewch i’r ddolen ganlynol:  http://www.wrexham.gov.uk/welsh/community//libraries/mobile_library.htm.

Mae yna lifft ar gael yn y cerbyd i’w gwneud yn haws i rai sydd angen.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn y llyfrgell deithiol!!

 

Yn gudd yn y Gororau

English

Ydych chi wedi clywed am Gelc Bronington? 

Yn ôl yn 2013 a 2014, daethpwyd o hyd i ddarnau arian a modrwy aur yn dyddio’n ôl i deyrnasiad Edward 1 gerllaw Bronington yn Wrecsam, a byddant yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Wrecsam ym mis Mawrth 2018. Mae staff yn awr yn chwilio am bobl leol yn yr ardal i wirfoddoli i helpu creu'r arddangosfa ac ymuno mewn llawer o gyfleoedd cyffrous eraill.

Os ydych eisiau darganfod mwy, dewch draw i’r The White Horse yn Owrtyn ar 11 Gorffennaf, 7-8pm neu cysylltwch â ni ar 01978 297460.

Hunanadeiladu Wrecsam – YN RECRIWTIO!

English

Ydych chi eisiau dysgu crefft, ennill cymwysterau ac adeiladu eich cartref eich hun ar yr un pryd?

Yn Wrecsam, mae'r Asiantaeth Hunanadeiladu Cymunedol (AHC) yn ei gwneud yn bosibl i ddynion a merched o gefndiroedd y lluoedd arfog i wneud hynny'n union - ac maen nhw'n recriwtio rŵan!

Mae AHC yn Wrecsam yn chwilio am unrhyw un sydd wedi gwasanaethu yn un o'r lluoedd arfog - y Fyddin, Llynges, Awyrlu neu'r llynges fasnachol - a fyddai'n hoffi cael cyfle i fod yn hunanadeiladwr ac ennill y sgiliau a'r cymwysterau i weithio ar y safle a chael gwaith. Pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau, bydd yr unigolion hynny sydd wedi gweithio ar yr adeilad yn cael cyfle i wneud cais am un o’r fflatiau. 

Mae prosiectau AHC yn cael eu cynnal ledled y sir, ac yn Wrecsam mae gwaith eisoes ar y gweill ar ddatblygiad 16 fflat fel rhan o ddatblygiad Porth y Gorllewin. Mae cynnydd sylweddol eisoes yn cael ei wneud gan gyn-filwyr, sy’n cynorthwyo contractwyr gyda thasgau cyffredinol o ddydd i ddydd yn ogystal â chael profiad yn ffatri William Homes Ltd yn y Bala. Mae cyrsiau hyfforddi hefyd wedi cael eu harchebu gyda Choleg Cambria a CAIS ac mae rhagor ar y gweill.

Bydd datblygiad Porth y Gorllewin Wrecsam, a gefnogir gan Gyngor Wrecsam, yn cynnwys fflatiau un a dwy ystafell wely a bydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Llety Cyn-filwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Os hoffech chi gymryd rhan – nid oes angen profiad adeiladu / crefft!! - yna cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ar 01978 298993.

Yn y dosbarth

Wrecsam yn arddangos dwy ysgol newydd

English

Bydd disgyblion a staff Hafod y Wern a Gwenfro yn falch iawn o gael arddangos eu hysgolion newydd yr wythnos hon wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, alw heibio i’w gweld.

Cafodd yr ysgolion hyn gyfanswm o £10 miliwn gan Gyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

Yn lle hen adeilad Ysgol Gynradd Gwenfro, sy’n dyddio o’r 1950au, adeiladwyd ysgol gynradd newydd sbon â lle i 315 o blant a darpariaeth i’r meithrin, wrth ymyl yr ysgol wreiddiol. Ac mae gan Hafod y Wern bellach adeilad newydd yn lle’r ysgol iau, gan gadw’r ysgol fabanod. Ar hyn o bryd mae 229 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol ac mae galw am leoedd ychwanegol, felly bydd y gwaith hwn yn golygu y bydd nifer y lleoedd yn cynyddu i 315.

Cadwyd yr ysgolion gwreiddiol ar agor yn ystod y gwaith adeiladu ar y ddwy ysgol, er mwyn osgoi tarfu gormod arnynt.

Mae’r ddwy ysgol wedi’u hadeiladu i safonau BREEAM, sef dull mwyaf hirsefydlog y byd o asesu, graddio ac ardystio cynaliadwyedd adeiladau.  

 

Beth sy’n digwydd….

Dysgu yn ystod Amser Cinio

English

Yn ôl ar ôl galw poblogaidd, bydd y sesiwn Dysgu yn ystod Amser Cinio nesaf yn Llyfrgell Wrecsam ar Gyfnewid Biliau Ynni - Y Ffeithiau.

Gallai llawer o bobl arbed cymaint â £400 ar eu biliau ynni yn syml drwy newid darparwyr. Gyda'r gostyngiad diweddar mewn prisiau nwy a thrydan, mae hi’n amser gwych i chwilio am fargen ratach, ac mae symud at gyflenwr ynni arall yn haws nag erioed o'r blaen!

Bydd y sgwrs hon yn rhoi’r holl ffeithiau i chi am gyfnewid biliau gan gael gwared ar unrhyw fythau a phryderon sydd gennych. Os byddwch yn dod â bil diweddar i'r sgwrs, gallwn gymryd golwg yn y fan a'r lle i weld faint y gallech ei arbed! 

Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Mercher, 5 Gorffennaf, 1-2pm ac mae’n rhad ac am ddim.

Haf yn y parciau gwledig

English

Mae hyn yn swnio’n wych tydi?

Felly, beth am edrych ar y canllaw digwyddiadau ar gyfer yr holl barciau gwledig yn Wrecsam a sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o bopeth sydd ganddynt i’w gynnig – gofod, awyr iach, digwyddiadau, gweithgareddau... a llawer iawn mwy!

Cliciwch ar y ddolen hon i lawrlwytho llyfryn 2017 a dechrau cynllunio... http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/countryside/events.pdf

Beth sy’n digwydd yn yr amgueddfa?

English

Dyddiaduron yn barod? Mae digon yn digwydd yn amgueddfa Wrecsam drwy gydol mis Gorffennaf, felly beth am wneud nodyn o’r rhai sy’n cipio’ch sylw...

1 Gorffennaf                                                                                                      
11am-4pm                                                                                                        
Ffair Hanes Wrecsam                                                                                                 
Yn cynnwys arddangosfeydd a gweithgareddau gan grwpiau treftadaeth lleol, sgyrsiau a theithiau, anterliwtiau cerddorol, yn ogystal â gweithgareddau ar gyfer y rhai bach yn ein plith.
I gael manylion llawn y rhaglen gweler www.wrexhamstory.co.uk;
Facebook: Fforwm Treftadaeth Wrecsam

6 Gorffennaf                                                                                                     
10.30am-11.30am                                                                                             
Taith Dywys Gwaith Haearn Y Bers                                                          
Mwynhewch daith o amgylch Gwaith Haearn y Bers a dysgwch am ‘Iron Mad’ Jack.
Cwrdd ym maes parcio Canolfan Dreftadaeth y Bers, lle bydd ein tywysydd gwirfoddol yn ein cyfarfod. Bydd taith fer i safle’r gwaith haearn.
Nid oes cyfleusterau toiled ar gael yng Nghanolfan Dreftadaeth y Bers na’r gwaith haearn. Argymhellwn eich bod yn gwisgo esgidiau cadarn.
Nid oes angen archebu lle, dewch draw ar y diwrnod.  
AM DDIM

20 Gorffennaf
10.30am-12.30pm
Sesiwn Cwiltwyr - 2: Pwythwyr Penigamp
Canolbwyntio ar eitemau tri dimensiwn megis câs nodwyddau.
Arweinir gan: Val Shields                                                                                                      
Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael Mae angen talu ymlaen llaw (arian parod yn unig) i sicrhau lle                              
£15 y pen (yn cynnwys £5 am ddeunyddiau a lluniaeth).

24 Gorffennaf
10.30am-12pm
Amgueddfa Anniben
Paentio, sticio a hwyl anniben cyffredinol i blant 0 – 3 oed!
Thema grefft yr wythnos hon: Hongiwr drws.
Digwyddiad galw heibio.  
£1 y plentyn

25 Gorffennaf
10.30am-12.30pm
Crefftau Creadigol 
Cyfle i greu crefftau hanesyddol yn Amgueddfa Wrecsam.
Thema grefft yr wythnos hon: Bicer Dyn Brymbo.
Yn addas ar gyfer teuluoedd gyda phlant. 
Digwyddiad galw heibio. 
£1 y plentyn

26 Gorffennaf 
10.30am-12pm a 1-2.30pm    
Hanes yn eich Dwylo
Dewch i ganfod mwy am rai o'n gwrthrychau casglu ar ein troli trin.
Goruchwyliwyd gan ein Gwirfoddolwyr Ifanc.
Digwyddiad galw heibio. 
AM DDIM

31 Gorffennaf
10.30am-12pm
Amgueddfa Anniben
Paentio, sticio a hwyl anniben cyffredinol i blant 0 – 3 oed!
Thema grefft yr wythnos hon:   Tarian bapur fechan.
Digwyddiad galw heibio.  
£1 y plentyn

O Dan y Bwâu

English

June 2017 UTA

Diwrnod Chwarae Wrecsam 2017

English

Un-ar-ddeg mlynedd ymlaen ac mae'r Diwrnod Chwaraeon yn mynd o nerth i nerth yn Wrecsam, pan fo plant yn cymryd canol y dref drosodd.

Bydd Wrecsam yn dathlu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol ddydd Mercher 2 Awst rhwng 12pm a 4pm ar Sgwâr y Frenhines a Llwyn Isaf gyda’r ffefrynnau arferol gan gynnwys y pwll tywod anferth, ymryson ddŵr ar raddfa fawr, chwarae sgrwts a siglenni rhaff.

June 2017 playday

Mae’r digwyddiad yn cydnabod hawl y plentyn i chwarae, yn dangos gwerth chwarae ac yn amlygu’r angen i blant ar draws y fwrdeistref Sirol i gael digon o amser, lle a chaniatâd i chwarae. Mae digwyddiad i bawb ac ar gyfer pobl o bob oedran, gan gynnwys babanod a phlant bach, plant hŷn, pobl yn eu harddegau, rhieni, gweithwyr proffesiynol a neiniau a theidiau.

Ymwelodd tua 3,000 o bobl â’n digwyddiad Diwrnod Chwarae llynedd ac rydym yn ceisio gwneud y flwyddyn hon hyd yn oed yn fwy ac yn well, ond gall hyn ddigwydd dim ond os bydd pobl yn dod draw i ymuno yn yr hwyl. Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dod mewn hwyliau chwareus a dillad nad ydych yn poeni eu gwlychu a’u baeddu. Yn y gorffennol, mae teuluoedd wedi dod â phicnic gyda nhw ac aros drwy'r prynhawn!

Er mwyn cael gwell syniad o'r mathau o bethau sy'n digwydd ar Ddiwrnod Chwarae, ewch i: a chliciwch ar y ddolen Diwrnod Chwarae i weld lluniau o ddigwyddiadau blaenorol.

Pob hwyl ar y cwiltio

English

Ydych chi wedi gweld Cwilt Teilwriaid Wrecsam yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Wrecsam? Os yw wedi eich ysbrydoli chi i wneud eich cwilt eich hun, beth am alw i mewn i un o weithdai creu cwiltiau Amgueddfa Wrecsam ar gyfer dechreuwyr?

Mae pob sesiwn yn canolbwyntio ar wahanol agwedd:

20 Gorffennaf
10.30am – 12.30pm
Pwythwyr Penigamp

21 Medi
10.30am – 12.30pm
Llinynau’r Pwrs

12 Hydref
10.30am – 12.30pm
Y Cwrs Sylfaen 

Mae pob sesiwn yn cynnwys cyflwyniad i gwiltio, gan gynnwys sgwrs, arddangosiad a gweithdy.

Mae’r sesiwn yn costio £15 y pen (yn cynnwys deunyddiau a lluniaeth). Y cyntaf i’r felin yw hi felly galwch mewn i'r amgueddfa i archebu a thalu (arian parod yn unig) i sicrhau eich lle.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01978 297 460 neu e-bostiwch i museum@wrexham.gov.uk.

Cerddoriaeth yn y Parc 2017

English

Bydd safle seindorf Bellevue unwaith eto’n llawn bwrlwm yr haf hwn, wrth i Gerddoriaeth yn y Parc ddychwelyd!

Eleni, dechreuodd y cyfan 23 Mehefin gyda Luke Gallagher, bydd y cyngherddau cerddoriaeth fyw hyn yn rhedeg am bedair wythnos arall, maent am ddim ac yn cynnig ffordd hyfryd o fwynhau nosweithiau'r haf. 

Dyma weddill y perfformwyr eleni:

Dydd Gwener 7 Gorffennaf 7pm-9pm - Thunderbugs    

Dydd Gwener 14 Gorffennaf 7pm-9pm - Dinosaur

Dydd Gwener 21 Gorffennaf 7pm-9pm - Billy Thompson Gypsy Style

Dydd Gwener 28 Gorffennaf 7pm-9pm - Wall St Krash

Mae'r digwyddiadau Cerddoriaeth yn y Parc yn cael eu cynnal gan Gyfeillion Bellevue mewn partneriaeth â Chyngor Wrecsam. Mae'r cyngherddau i gyd yn cael eu cynnal gan y Safle Seindorf Edwardaidd yn y parc arobryn, sy’n agos at Ganol Tref Wrecsam.

Am fanylion pellach cysylltwch â Pharc Bellevue ar 01978 264150.

 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid